Dynabrac

Isikuandmete volitatud töötlejad

Käesolev dokument on ettevõtte DynaBrac OÜ privaatsuspoliitika, mis sätestab viisid, kuidas DynaBrac OÜ töötleb enda käes olevaid klientide ja muude andmesubjektide isikuandmeid.

Töötlemine käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on mistahes tegevus või tegevused, mida teostatakse isikuandmete või isikuandmete kogumitega, kas automaatselt või muudel viisidel, nagu kogumine, salvestamine, organiseerimine, liigendamine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, konsulteerimine, kasutamine, edastamise või levitamise teel avalikustamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, ühitamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine; isikuandmetega teostatav mistahes tegevus.

Käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses on isikuandmed andmesubjektiga seotud mistahes teave, mida saab kasutada kas otseselt või kaudselt isiku tuvastamiseks, näiteks nimi, e-posti aadress või kontaktaadress.

Kliendi rahulolu on DynaBrac OÜ suurim prioriteet. Parema klienditeeninduse tagamiseks ja kõikide lepinguliste suhete ja juriidiliste kohustuste täitmiseks töötleb DynaBrac OÜ klientide isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas ja kohaldatavas seaduses sätestatud põhimõtetele. Nõuetekohane isikuandmete töötlemine tagab DynaBrac OÜ täpse ja kiire klienditeeninduse ja on seega nähtud ette selleks, et teenida DynaBrac OÜ klientide parimaid huve.

Käesolev privaatsuspoliitika ei puuduta ega kaitse anonüümsete andmete ega juriidiliste isikute andmete töötlemist.

1. ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA, VOLITATUD TÖÖTLEJAD JA ANDMEKAITSEAMETNIK

Isikuandmete vastutav töötleja

Vastutava töötleja nimi: DynaBrac OÜ

Ettevõtte registrikood: 14149415

Aadress: Tähe 127d, Tartu 50113, Eesti

Kontaktid: telefon +372 59196160, echtel.valk@dynabrac.ee

Isikuandmete „vastutav töötleja“ on juriidiline isik, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid.

Isikuandmete volitatud töötlejad

DynaBrac OÜ andmete volitatud töötlejad on kolmandad isikud, kellele meil on vaja isikuandmeid edastada selleks, et pakkuda klientidele paremaid teenuseid ja tooteid. DynaBrac OÜ kogutud isikuandmete volitatud töötlejad on:

 • meie partnerid, kes töötlevad isikuandmeid meie seatud eesmärkide saavutamiseks, meilt saadud juhiste alusel;
 • õiguskaitseorganid, et täita mis tahes juriidilisi kohustusi.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

DynaBrac OÜ töötleb teie isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud põhimõtetele.

Läbipaistvus

DynaBrac OÜ töötleb teie isikuandmeid õiglasel ja läbipaistval viisil ning ainult siis, kui meil on seaduse järgi lubatud teie isikuandmeid töödelda.

Eesmärgi piirang

DynaBrac OÜ kogub teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Me ei töötle teie isikuandmeid viisil, mis ei ühti esialgsete eesmärkidega. Kui teie isikuandmeid töödeldakse muul eesmärgil kui esialgne eesmärk, toetume seadusest tulenevatele õiguslikele alustele (nt kohtute või õiguskaitseorganite päringud) või küsime teie luba, et töödelda teie isikuandmeid eesmärgil, mis erineb eesmärgist, mille tarbeks te meile oma isikuandmed esialgselt esitasite.

Võimalikult väheste andmete kogumine

DynaBrac OÜ annab endast parima tagamaks, et DynaBrac OÜ poolt töödeldavad isikuandmed on andmete töötlemise eesmärkideks piisavad, asjakohased ja piiratud töötlemiseks vajalikuga. Me ei töötle teisse puutuvat ülearust teavet.

Õigsus

Meie eesmärk DynaBrac OÜ-s on tagada, et teie isikuandmed on õiged ja vajadusel ajakohased. DynaBrac OÜ teeb kõik mõistliku tagamaks, et ebaõiged isikuandmed kustutatakse või parandatakse viivitamata. Juhul kui isikuandmed on valed, annab DynaBrac OÜ teile võimaluse andmed parandada ja/või kustutada. Selleks kirjuta aadressile echtel.valk@dynabrac.ee.

Säilitamise piirang

DynaBrac OÜ säilitab teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjektide tuvastamist ainult seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.

Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus

DynaBrac OÜ töötleb teie isikuandmeid viisil, mis tagab nõuetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest. DynaBrac OÜ teeb kõik mõistlikud jõupingutused vältimaks andmete kaotamist, hävitamist või kahjustumist. DynaBrac OÜ kasutab isikuandmete töötlemisel turvalisuse suurendamiseks tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid. Meie töötajatele kohaldub konfidentsiaalsuskohustus ja me teeme kõik endast oleneva, et teie isikuandmed oleksid meie käes kaitstud. DynaBrac OÜ töötajad võivad teie isikuandmeid vaadata ja neid kasutada ainult siis, kui neil on selleks luba ja ainult vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

DynaBrac OÜ ei töötle tavaliselt isikuandmete erikategooriaid (delikaatsed andmed nagu rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, religioosseid või filosoofilisi uskumusi paljastavad isikuandmed, tervisega seotud andmed).

Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse

Isikuandmete töötlemisel põhinevaid või isikuandmeid töötlevaid rakendusi, teenuseid ja tooteid välja töötades, projekteerides, valides ja kasutades arvestab DynaBrac OÜ andmesubjekti õigusega isikuandmete kaitse järele.

3. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjekti õiguste austamine on DynaBrac OÜ-le oluline ja seetõttu pööratakse sellele erilist tähelepanu. DynaBrac OÜ vastab andmesubjekti isikuandmete kohta käivale taotlusele üksnes siis, kui andmesubjekt on suutnud tõendada oma isikusamasust. See tähendab, et kui teie päringuga tegeledes esineb kahtlusi, võib DynaBrac OÜ andmesubjekti tuvastamiseks paluda teil esitada lisateavet. Teeme seda selleks, et olla andmesubjekti identiteedis kindel ja tagada, et esitame õigele isikule õige teabe. Kui eesmärgid, milleks DynaBrac OÜ isikuandmeid töötleb, ei vaja või ei vaja enam andmesubjekti tuvastamist, ei ole DynaBrac OÜ kohustatud andmesubjekti tuvastamiseks täiendavat teavet hoidma, koguma või töötlema. Andmesubjekti taotlusel ja kui see on võimalik, teavitab DynaBrac OÜ andmesubjekti vastavast töötlemisest nõuetekohaselt.

Õigus parandamisele

Kõik andmesubjektid, kes märkavad, et nende isikuandmed ei ole ajakohased, on valed või vajavad parandamist, võivad pöörduda andmete parandamiseks või korrigeerimiseks DynaBrac OÜ poole. Võite paluda ka oma puudulike isikuandmete täiendamist. DynaBrac OÜ tagab, et isikuandmed korrigeeritakse esimesel võimalusel. Selleks võite ühendust võtta kirjutades aadressile echtel.valk@dynabrac.ee.

Õigus kustutamisele

(„õigus olla unustatud“) – see õigus võimaldab andmesubjektidel nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui kohaldub üks järgmistest alustest:

 • isikuandmed ei ole seoses nende kogumise või töötlemise eesmärkidega enam vajalikud;
 • andmesubjekt võtab nõusoleku tagasi;
 • andmesubjekt keeldub töötlemisest ja töötlemiseks ei ole ülimuslikku õigustatud huvi;
 • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 • isikuandmed tuleb kustutada juriidilise kohustuse täitmiseks või sellepärast, et isikuandmeid töödeldi seoses lapsele infoühiskonna teenuste (nt rakenduste) pakkumisega.

Õigus kustutamisele ei ole absoluutne õigus ja seetõttu ei pruugi teie taotlus isikuandmete kustutamiseks tähendada, et taotluse saamise järel kõik teie isikuandmed kustutatakse. Mõnikord on meil seadusest tulenev kohustus mõningaid andmeid säilitada ja sellisel juhul ei pruugi meil olla võimalik teie taotlust rahuldada. Sama võib ette tulla siis, kui me peame vastavaid andmeid säilitama õiguslike nõuete teostamiseks või kaitsmiseks.

Õigus töötlemise piiramisele

Selle õiguse kasutamisel võivad andmesubjektid DynaBrac OÜ poolt isikuandmete töötlemise „blokeerida“ või keelata. Selle tulemusel võib DynaBrac OÜ-l olla lubatud üksnes olemasolevaid isikuandmeid säilitada, kuid enam mitte täiendavalt töödelda. DynaBrac OÜ piirab teie taotlusel teie isikuandmete töötlemist isikuandmete täpsuse kontrollimiseni või seni, kuni te oma isikuandmete täpsust vaidlustate. Samuti võib DynaBrac OÜ olla kohustatud piirama isikuandmete töötlemist näiteks juhul, kui see ei ole DynaBrac OÜ-le enam vajalik, kuid teil on vaja andmeid selleks, et esitada, teostada või kaitsta õiguslikku nõuet.

Õigus andmete ülekandmisele

Te võite kasutada õigust saada teid puudutavaid isikuandmeid, mille olete DynaBrac OÜ:le esitanud, struktureeritud, levinud ja masinaga loetaval kujul. Selle õiguse kasutamisel võite kasutada õigust, et teie isikuandmed edastatakse otse ühelt haldajalt teisele, kui see on tehniliselt võimalik.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on konkreetselt teie olukorraga seotud alustel igal ajal õigus esitada õigustatud huvil põhinevaid vastuväiteid teiega seotud isikuandmete töötlemisele, sealhulgas profileerimisele. Sellisel juhul lõpetab DynaBrac OÜ isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui DynaBrac OÜ-l on mõjuvad õigustatud põhjused isikuandmete töötlemiseks.

 • Kui DynaBrac OÜ töötleb isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel, on andmesubjektil igal ajal õigus esitada vastuväiteid temaga seotud isikuandmete töötlemisele seoses sellise turundusega, mis hõlmab igal ajal ja tasuta profileerimist vastava otseturundusega seotud ulatuses.
 • Kui andmesubjekt esitab vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel, siis DynaBrac OÜ isikuandmeid sellistel eesmärkidel enam ei töötle. Sellisel juhul lõpetab DynaBrac OÜ teie isikuandmete töötlemise turunduseesmärkidel, kuid ei pruugi töötlemist lõpetada muudel seaduslikel eesmärkidel.

Õigus esitada kaebus järelevalve teostajale

Kõikidel andmesubjektidel on õigus pöörduda kaebusega andmekaitse järelevalve teostaja poole, kui andmesubjekt leiab, et temaga seotud isikuandmete töötlemine rikub ja ei vasta andmekaitseseaduste ja üldiste andmekaitsereeglite sätetele. Eestis on riiklikuks järelevalve teostajaks Andmekaitse Inspektsioon.

Õigus nõusolek tagasi võtta

Kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on andmesubjektil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasi võtmist teostatud töötlemise seaduslikkust. Andmesubjekti teavitatakse sellest enne nõusoleku andmist. DynaBrac OÜ lõpetab isikuandmete töötlemise, kui töötlemise ainsaks aluseks on nõusolek. Kui isikuandmete töötlemiseks on muu(d) õiguslik(ud) alus(ed) (nt leping, õigustatud huvi), võib töötlemist jätkata muul vastaval õiguslikul alusel.

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

DynaBrac OÜ töötleb isikuandmeid mitmel erineval eesmärgil. DynaBrac OÜ töötleb isikuandmeid erinevatel eesmärkidel, mis hõlmavad järgmist:

 • andmete analüüs turunduseesmärkidel;
 • arveldamine ja asjakohane kirjavahetus klientidega;
 • seaduslikud eesmärgid ja juriidilised kohustused
 • klientidelt tagasiside saamine ja selle käitlemine;

5. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KATEGOORIAD

DynaBrac OÜ poolt töödeldavad andmed hõlmavad andmesubjekti:

 • nime ja perekonnanime;
 • sünnikuupäeva;
 • rahvust ja sugu;
 • aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja muid kontaktandmeid;
 • muid andmeid, mida andmesubjektid on DynaBrac OÜ- le vabatahtlikult avaldanud.

6. ÕIGUSLIKUD ALUSED ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

DynaBrac OÜ töötleb isikuandmeid erinevatel õiguslikel alustel, mis on toodud järgnevalt.

Nõusolek

DynaBrac OÜ võib töödelda teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel.

Leping

DynaBrac OÜ võib töödelda isikuandmeid juhul, kui töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks. Näiteks töötleb DynaBrac OÜ teie isikuandmeid arveldamise eesmärgil, et täita teiega sõlmitud leping ja tarnida teile teie poolt tellitud kaubad.

Juriidiline kohustus

DynaBrac OÜ võib töödelda isikuandmeid juhul, kui töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks.

7. KAITSEMEETMED

DynaBrac OÜ hoiab kõik temale avaldatud isikuandmed rangelt konfidentsiaalsed ja kaitseb klientide ja töötajate isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate IT turvameetmete rakendamisega.

DynaBrac OÜ kasutab kaitsemeetmeid, mis võtavad arvesse isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke ning ohtu füüsilise isiku õigustele ja vabadustele. Need meetmed hõlmavad muuhulgas nõuetekohaseid IT, tehnilisi ja organisatsioonilisi andmekaitsemeetmeid, pseudonümiseerimist ja anonüümseks muutmist. Selliseid meetmeid rakendatakse selleks, et isikuandmeid ei tehtaks vaikimisi ligipääsetavaks piiramatule arvule isikutele, kui neil ei ole vastavat soovi, ja selleks, et tagada üldine isikuandmete kaitse.

8. RAKENDUSSÄTE

Võttes arvesse õigusaktides, pretsedendiõiguses ja isikuandmete kaitse kõrget taset tagava tehnoloogiaga seotud tavade arengutes aset leidvaid potentsiaalseid muutusi jätab DynaBrac OÜ endale õiguse teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi. Seetõttu vaadatakse käesolev privaatsuspoliitika regulaarselt läbi ja vajadusel tehakse selles muudatusi. Privaatsuspoliitika muudatused avaldatakse DynaBrac OÜ veebileheküljel. Kui muudatused on olulised, kasutame ka muid meetmeid muudatustest teavitamiseks (näiteks võime saata e-kirjaga teavituse uue Privaatsuspoliitika rakendamise kohta). Me hoiame alles ka eelmised Privaatsuspoliitika versioonis.